• جنس پلاستیکی
  • نوع دام گاو,گاومیش
متر وزن وسیله ای است که به کمک آن با اندازه گیری دور سینه دام می توان تا حدودی وزن تقریبی حیوان را جهت عملیاتی مانند تلقیح و یا اسپرم گیری محاسبه نمود.
جنس
جنس
پلاستیکی
دام
نوع دام
گاو , گاومیش
کلمات کلیدی: متر وزن گاو