مقالات دامپروری

تصویر پست

آیا دام های شما با اشتیاق به سمت سالن شیردوشی می روند یا با اکراه ؟

آیا فرآیندهای قبل از دوشش را کنترل می کنید؟ برای مثال آیا مطمئن هستید که ورود دام ها به سالن شیردوشی به روش صحیح انجام می شود؟ دام شیرده برای آزاد کردن شیر همانند یک مادر نیاز به آرامش دارد. آیا دام (بخوانید پول) شما در سالن شیردوشی آرامش دارد؟

تصویر پست

کش گردن و مزایای آن در گروه بندی گاوها

در این نوشتار چند محصول که جهت گروه بندی دام ها می توان استفاده نمود با هم مقایسه می شود. هدف از این مقاله آن است که بیان گردد به چه علت استفاده از کش گردن در گله های بزرگ معمول شده است.

تصویر پست

توجیه اقتصادی ثبت مشخصات در گوسفندداری صنعتی

این مقاله توسط آقای مهندی حاجیلری - کارشناس ارشد اصلاح دام و در خصوص اهمیت شناسایی دام ها و همزمان سازی فحلی به رشته تحریر درآمده است و بیانگر آن است که نگاه به پرورش گوسفند و بز می بایست صنعتی و حرفه ای باشد.

تصویر پست

برخی سوالات رایج در خصوص شماره گوش و پلاک های شناسایی دام

دراین نوشتار به برخی سوالات عمومی در خصوص پلاک گوش و اثر کیفیت آن بر ماندگاری پاسخ داده شده است. لطفا مطالعه فرمایید.